Εθνικές εξαιρέσεις για τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων από τις εθνικές διατάξεις που αποτελούν μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας(ΕΕ) 2015/849 (AMLD) Κατάλογος των κρατών μελών που έχουν αποφασίσει να εξαιρέσουν τους παρόχους ορισμένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων από τις εθνικές διατάξεις που αποτελούν μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 170 της 18ης Μαΐου 2020, σ. 23) 2020/C 251/13