Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9490 — VWFS / TÜV Süd AS / FC / CarMob) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 332/02