Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/625 (2019. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 131, 2019. gada 17. maijs)