ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската икономическа общност, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна, във връзка с изменението на включения в посоченото споразумение Протокол 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество