Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1253, 22. juuli 2019, katseprojekti kohta, mille eesmärk on rakendada siseturu infosüsteemi kaudu nõukogu otsuses 2001/470/EÜ (millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk) sisalduvaid halduskoostöö sätteid