Решение за изпълнение (EC) 2019/1253 на Комисията от 22 юли 2019 година относно пилотен проект за прилагане, посредством Информационната система за вътрешния пазар, на разпоредбите за административно сътрудничество, съдържащи се в Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела