Rådets beslut av den 26 november 2018 om antagande av rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 6 för Europeiska unionen för budgetåret 2018