Απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1987 για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών περί τροποποιήσεως της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με ορισμένα τυριά