Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/249 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2197 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα στενά συσχετιζόμενα νομίσματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)