Sag C-310/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. januar 2019 — straffesag mod Petar Dzivev o.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — artikel 325, stk. 1, TEUF — konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser — straffesag vedrørende lovovertrædelser på momsområdet — effektivitetsprincippet — bevisoptagelse — telefonaflytning — tilladelse givet af en retslig myndighed, der ikke har kompetence — hensyntagen til disse aflytninger som beviselementer — national lovgivning — forbud)