Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/779 z 12. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/250, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (Text s významom pre EHP)