Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 393/08