Rådets beslut (EU) 2018/768 av den 22 maj 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 55:e mötet i expertkommittén för järnvägsbefordran av farligt gods inom den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik vad gäller vissa ändringar i bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik