Sklep Evropske agencije za kemikalije z dne 20. junija 2019 o notranjih pravilih glede omejitev določenih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Evropske agencije za kemikalije