Euroopa Kemikaaliameti otsus, 20. juuni 2019, sise-eeskirjade kohta, milles käsitletakse andmesubjektide teatavate õiguste piiramist seoses isikuandmete töötlemisega Euroopa Kemikaaliameti tegevuse raames