Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10173 — Luminus/Essent Belgium) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 113/08