Mål C-437/16 P: Överklagande ingett den 4 augusti 2016 av Wolf Oil Corp. av den dom som tribunalen (ensamdomare) meddelade den 1 juni 2016 i mål T-34/15 Wolf Oil Corp. mot EUIPO