Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3300/88 της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 1988 περί παύσεως της αλιείας του σκουμπριού από πλοία με σημαία κράτους μέλους