Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9572 — BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 295/01