Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2017/2095 (2017. gada 3. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/2017/34)