2017 m. lapkričio 3 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2017/2095, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (ECB/2017/34)