Κανονισμός (ΕΚ) 2017/2095 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Νοεμβρίου 2017, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2157/1999 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΚΤ/2017/34)