Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului privind normele generale referitoare la definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (reformare) COM(2007) 848 final — 2007/0287 (COD)