Υπόθεση T-756/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 – AG κατά Ευρωπόλ (Προσφυγή ακυρώσεως – Υπαλληλική υπόθεση – Απόφαση (ΕΕ) 2015/1889 για τη διάλυση του συνταξιοδοτικού ταμείου της Ευρωπόλ – Παρατυπία της διαδικασίας προ της ασκήσεως προσφυγής – Απαράδεκτο)