MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) Aluekehitysvaliokunta Esittelijä: Younous Omarjee