Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/757 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των πράξεων σχετικά με την εφαρμογή της γεωργικής νομοθεσίας για τις οποίες πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών$