Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2014 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014 , για την τροποποίηση, με σκοπό την εισαγωγή δηλώσεων κινδύνου και δηλώσεων προφυλάξεων στην κροατική γλώσσα και την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ