Rådets beslut (EU) 2019/1575 av den 16 september 2019 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller de externa revisorerna för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta