Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9225 — MML Capital Partners / Macquarie Group / Peggy Holdco) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)