Решение (EС) 2018/952 на Съвета от 26 юни 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 33 02 03 01 „Дружествено право“) (Текст от значение за ЕИП.)