Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 1/2021 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) Приета от Съвета на 25 януари 2021 година (текст от значение за ЕИП)