Υπόθεση C-92/20: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 3ης Φεβρουαρίου 2021 [αίτηση του Finanzgericht Düsseldorf (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Rottendorf Pharma GmbH κατά Hauptzollamt Bielefeld [Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση – Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 – Άρθρο 239, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση – Επιστροφή των νομίμως εισπραχθέντων τελωνειακών δασμών – Εξαιρετική κατάσταση – Χορήγηση άδειας για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία – Ακύρωση της άδειας και χορήγηση άδειας για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή με αναδρομική ισχύ – Επανεξαγωγή των εμπορευμάτων εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Παράλειψη προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο]