Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ