Mål C-182/19: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 26 mars 2020 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Förenade kungariket) – Pfizer Consumer Healthcare Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Nummer 3005 och 3824 – Plåster och självuppvärmande bälten som lindrar smärta – Genomförandeförordning (EU) 2016/1140 – Ogiltighet)