P8_TA(2016)0070 Indici armonizați ai prețurilor de consum ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 martie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)) P8_TC1-COD(2014)0346 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și indicele prețului locuințelor, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului