Υπόθεση T-553/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — Export Development Bank of Iran κατά Συμβουλίου (Εξωσυμβατική ευθύνη — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα εις βάρος του Ιράν — Δέσμευση κεφαλαίων — Αποκατάσταση της ζημίας την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη η ενάγουσα μετά την περίληψη και τη διατήρηση της επωνυμίας της στον κατάλογο των προσώπων και των οντοτήτων στις οποίες εφαρμόζεται η επίμαχη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Αρμοδιότητα του Γενικού Δικαστηρίου — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που παρέχει δικαιώματα στους ιδιώτες)