Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9665 — General Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 83/01