Mål C-393/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 januari 2021 (begäran om förhandsavgörande från Apelativen sad – Plovdiv- Bulgarien) – brottmål mot OM (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätt till egendom – Artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Rätt till ett effektivt rättsmedel – Rambeslut 2005/212/RIF – Förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott – Direktiv 2014/42/EU – Frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen – Nationell lagstiftning enligt vilken egendom som använts för att begå ett smugglingsbrott ska förverkas till staten – Egendom som tillhör tredje man i god tro)