Υπόθεση T-526/20: Προσφυγή της 12ης Αυγούστου 2020 — Devin κατά EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)