Sklep Sveta z dne 24. junija 2020 o sprejetju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2020 2020/C 212 I/02