Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αγκόλας όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά της Αγκόλας για την περίοδο από 3ης Μαΐου 2002 έως 2 Αυγούστου 2002 (COM(2002)369 - C5-0393/2002 - 2002/0148(CNS))