Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 27, 2015 m