Απόφαση (ΕΕ) 2020/143 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2020 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαχείρισης για την τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR όσον αφορά την τροποποίηση της σύμβασης