Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1094 av den 17 juni 2019 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar [delgivet med nr C(2019) 4303] (Text av betydelse för EES.)