2019 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1094, kuriuo leidžiama valstybėms narėms priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4303) (Tekstas svarbus EEE.)