Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1094 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2019, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4303] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)