Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec zakładu ubezpieczeń LAMP Insurance Company Limited (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))