Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 48, 21 Φεβρουάριος 2003