Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππινών, αφετέρου, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό της μεικτής επιτροπής και σχετικά με τους όρους εντολής των ειδικών υποεπιτροπών