Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/519 на Комисията от 24 март 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1375 по отношение на тестването за Trichinella при еднокопитните животни и по отношение на дерогацията за Обединеното кралство при тестването за Trichinella при домашните свине (текст от значение за ЕИП)